Statut Stowarzyszenia Pomocy „MIŚ” z siedzibą w Malborku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Miś”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Malbork.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

§4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; jest organizacją o charakterze „non profit”.

Rozdział II
Cele i sposoby działania:

§5

Celami działania Stowarzyszenia są:
 1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom,
 2. organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 3. popularyzowanie problemów, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 4. realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i polityki realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku na rzecz pomocy dla najuboższych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 2. organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów,
 3. prowadzenie rejestru dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, gromadzenie informacji o tych schorzeniach,
 4. zbieranie funduszy pomocowych na zadania pomocy społecznej,
 5. współpraca z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi,
 6. występowanie jako partner MOPS w Malborku przy pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, oraz na inne cele statutowe MOPS w Malborku,
 7. prowadzenie (po zakończeniu budowy) ww. Ośrodka Wsparcia w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku.

§7

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia:

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§9

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.

§10

Członkami zwyczajnymi mogą zostać wszystkie osoby, które w jakiejkolwiek formie chcą wspomagać Stowarzyszenie.

§11

Osoby nie mające zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§12

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykła większością głosów, po złożeniu przez nich deklaracji.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani,
 2. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć w szkoleniach Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 2. płacić składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 2. likwidację Stowarzyszenia,
 3. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych zebraniach członków,
 4. z powodu śmierci członka.

§16

Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie.

§17

 1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
 4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie uchwałą Zarządu, a w przypadku osoby fizycznej, również z powodu śmierci członka.

§18

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację, pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania lub z powodu śmierci członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19

I. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
II. Kadencja władz trwa 2 lata.

§20

I. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
 1. w I terminie- zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 2. w II terminie- zwykłą większością głosów.
II. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków – w jego skład wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 2. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 50 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów. Tryb wyborów delegatów określi ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zebranie Członków.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. określanie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełnianie ich składu,
 4. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
 5. uchwalanie zmian w statucie i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 6. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.
 4. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie na miesiąc przed jego rozpoczęciem wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust.4 może być skrócony do dwóch tygodni.

§24

 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 2. Zarząd w składzie:
  1. przewodniczący
  2. zastępca przewodniczącego
  3. 3 członków zarządu
  jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
  1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. kierowanie pracą Stowarzyszenia,
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  4. ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi,
  5. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. skreślanie z listy członków w przypadku opisanym w §14 pkt3 i §17 ust.4.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin.
 5. Do składania w imieniu Stowarzyszenia Oświadczenia woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilno – prawnym i gospodarczym upoważnieni są dwaj spośród członków Zarządu działający łącznie. Osoby te mogą ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do działania w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z innymi funkcjami we władzach Stowarzyszenia.
  1. kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  2. wydawanie opinii i zaleceń w razie uchybień,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w celu przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności oraz jej oceny.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej, nowych jej członków powołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  1. nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 200 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, darowizny, zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5. ofiarność publiczna,
  6. inne źródła.
 2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
 3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową, o której mowa w Rozdziale II Statutu.
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 4. Zabrania się:

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§27

 1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków w taki sam sposób jak uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków postanawia w drodze uchwały cały majątek Stowarzyszenia przekazać innej organizacji zajmującej się statutową pomocą i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi i opóźnieniem w rozwoju umysłowym, o czym informuje Sąd Rejonowy.
do góry strony
Powrót do góry strony