RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

 • 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku z siedzibą przy ul. Słowackiego 74, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035294, posiadające numer NIP 579-19-82-372.
 • 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel.510 102 444 oraz pod adresem e-mail: mastmis@interia.pl
 • 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: mastmis@interia.pl
 • 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 2 lit a) oraz art. 6 ust. 2 lit. b) RODO
 • 5. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań statutowych, zadań zleconych oraz realizacji prawnego obowiązku wprowadzania tych danych do systemów informatycznych, służących sprawozdawczości z wykonywanych działań w ww. zakresie.
 • 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych – dane zwykłe obejmujące imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania oraz szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, obejmujące stopień niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności.
 • 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów administracji publicznej, jednostek rządowych i samorządu terytorialnego lub innych instytucji, w ramach prowadzonych przez nie działań kontrolnych, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań przez nie zleconych, zgodnie z zawartymi umowami.
 • 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań zleconych, w ramach których przetwarzane są dane osobowe oraz przez wymagany zapisami zawartych umów okres, po zakończeniu ich realizacji oraz przez okres w czasie którego podopieczny korzysta z zadań statutowych.
 • 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania dostępu do treści tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 • 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług i świadczeń jakie proponuje Stowarzyszenie.
 • 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania działań Stowarzyszenia, procedur oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego stosowanie rozpoczyna się z dniem 25 maja 2018 roku